به عنوان مثال با تشکر از شما برای این حرف نمایشگاه