تفکیک زمانی است که درشت و ریزدانه و سیمان رب تبدیل