شرکت هایی که فروش مخروط است که می تواند مگنتیت در سراسر آفریقای جنوبی ذخیره