چگونه برای محافظت از زغال سنگ از احتراق خود به خود