تنبک با استخراج معادن طلا و بند یا دریچه جاریشدن برای فروش