که در آن برای به دست آوردن فیبر سنگ بازالت در Chennai