اسکرابر برای تمیز کردن خاموش رس fromthe طراحی alluvials