امکانات برای ایجاد یک پایگاه جدید پشتیبانی عملیاتی در معادن