آزمون خرد کردن در مواد مورد استفاده برای Quot و بالاست